Integritetspolicy

Om Customized och webbshopen


Customized innovations i Sverige AB, org.nr 559122-5676, Invernessvägen 8, 182 79 Stocksund, (”Customized“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Customized värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Customized målsättning att följa alla vid tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information Customized samlar in samt i vilket syfte och hur Customized behandlar dina personuppgifter. I policyn beskrivs också på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.


När du använder våra tjänster samlar Customized in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn. Vi kan inte administrera ditt köp eller tillverka din produkt om vi inte behandlar dina personuppgifter.


När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av Customized och som har ingått avtal med oss för att sälja och tillhandahålla våra produkter och tjänster via webbplatsen och i butik (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen/Webbshopen menar vi www.custom-ized.com och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).


Personuppgiftsansvarig


Customized är ansvarig för de personuppgifter som samlas in och skickas vid en beställning av formgjorda sulor.
Kontaktuppgifter till Customized Innovations är följande.
Adress: Invernessvägen 8, 182 79 Stocksund
e-post: info@custom-ized.com


Vilka personuppgifter samlar vi in, varför och varifrån?


Här nedan beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs.


Syfte


Customized använder de uppgifter du lämnar för att verksamheten ska kunna ge dig en produkt som är anpassad efter dina behov, kunna ge en god kundservice och utreda och hantera supportärenden.
Uppgifterna samlas in via webbplatsen i samband med att en order görs. Uppgifterna kan även samlas in via informationsdelning från samarbetspartner.

De personuppgifter som Customized samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
- Namn
- Personnummer
- Kön
- Företag
- Kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och mailadress
- Samarbetspartner kund har besökt
- 3D- och 2D- scanning av kundens fot
- Videoanalys av kunden gång.


Customizeds mål är att alltid samla in minsta nödvändiga mängd persondata för att kunna se till att du får den produkt/tjänst du beställt.


Laglig grund:


- Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.


- Fullgörande av köpeavtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra ditt köp av varor och tjänster.


Lagringstid


Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga de ändamål som de har samlats in för. Customized kommer behålla dina uppgifter i 5 år, då de kommer raderas.


Delning och överföring av personuppgifter


Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Customized samarbetar med t ex produktion och kundservice. När dina personuppgifter delas med Customized samarbetspartners ska uppgifterna behandlas enligt Customized instruktioner och för Customized räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Customized har samlat in informationen.


Customized strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES. Om det inte är möjligt, kan behandlingen av personuppgifter ske utanför EU/EES i land som anses ha en adekvat skyddsnivå i enlighet med EU kommissionens beslut eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder exempelvis standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller US Privacy Shield. Oavsett i vilket land personuppgifterna behandlas vidtar Customized rimliga tekniska, legala och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

Dina rättigheter


Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna ovan.
Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Customized kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas.
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Du kan inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Customized behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.


ÄNDRINGAR I POLICYN


Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på webbplatsen.


Senast uppdaterad 2023-11-02

© 2023 Custom-ized. All rights reserved.